next up previous index
Next: Miscellaneous Up: Formal Languages Previous: Formal Languages   Index

MINIMUM LOCALLY TESTABLE AUTOMATON ORDERViggo Kann
2000-03-20